• banner 1
 • banner 2
 • banner 3

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 kan de geschiedenis ingaan als een jaar waarin grote veranderingen binnen het sociale stelsel vorm beginnen te krijgen. Veranderingen die niet alleen gekenmerkt worden door een takenpakket wat neergelegd wordt bij de gemeente maar ook door afnemende juridische rechten van onze cliënten. Een zorgwekkende situatie. Decentralisatie kan slechts zorgvuldig plaatsvinden wanneer er sprake is van een stevige rechtspositie van de burger. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze "eerlijk" behandeld worden en met respect tegemoet getreden, dan worden beslissingen van de overheid  gemakkelijker geaccepteerd.

In tijden van uitholling van de rechtspositie van de cliënt komt het meer dan ooit aan op maatwerk.
 

Maatwerk is een voortdurend punt van aandacht en zorg. Maatwerk zowel in de beslissingen als in de coaching richting werk. De meeste mensen in de bijstand hebben een fysieke, geestelijke of maatschappelijke beperking. Voor hen is het aangaan van een bezwaarprocedure vaak een brug te ver. Het neemt teveel energie en mensen weten vaak niet hoe ze het moeten doen.  Maatwerk moet dan ook niet pas worden toegepast nadat mensen in bezwaar zijn gegaan . Mensen hebben direct recht op maatwerk. Dit vereist een zorgvuldige manier van werken maar zorgt er wel voor dat de zwakste groep in de samenleving dat krijgt wat hen rechtens toekomt.

De Cliëntenraad heeft met het oog op de komende veranderingen zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uitgebracht. De gevraagde adviezen zijn ter informatie meegestuurd aan de gemeenteraad op het moment dat de betreffende Nota of verordening besproken moest worden.

De gevraagde adviezen betroffen:
 

29-1-2013: Een reactie op de nota Maatschappelijke Participatie waarin we onze zorg uitspreken over het ontbreken van garanties voor maatwerk, het ontbreken van een omschrijving van de rechten van de cliënt en de verwachting onzerzijds dat positieve inzet ook positief beloond zal worden door bv het niet intrekken van de langdurigheidstoeslag.

30-1-2013 Een reactie op de Nota Schuldhulpverlening.
 

De Cliëntenraad kan hier op grote lijnen mee instemmen maar  vraagt zich af hoe we als samenleving voorkomen dat wanhopige mensen hun heil gaan zoeken in het zwarte geld circuit en criminaliteit, hetgeen de samenleving uiteindelijk veel meer geld kost dan goede schuldhulpverlening.  Het beperken van de groep die voor schuldhulpverlening in aanmerking komt tot 120% van de bijstandsnorm vinden we een slechte zaak. Het zal de samenleving waarschijnlijk meer kosten dan het zal opleveren. Wij wensen garanties dat de cliënten niet onder een bestedingsniveau van 90% van de bijstandsnorm komen.

22-2-2013: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, verordening bestuurlijke boete. Wij wijzen de gemeente erop dat zij ten allen tijde dient te voldoen aan haar zorgplicht, moet voorkomen dat mensen hun huis worden uitgezet en moet inzetten op preventie in plaats van fiscaal straffen.

3-4-2013: Beleidsregels terugvordering. De Cliëntenraad ziet in dezen nauwelijks speelruimte voor de lokale overheid aangezien vrijwel alles van bovenaf al is vastgesteld.

26-9-2013: Van verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid en participatiesamenleving.

De Cliëntenraad kan hier op grote lijnen mee instemmen maar ziet graag een nadere uitwerking tegemoet. Een aantal punten van aandacht zijn de volgende:

Alles wat in dit rapport beschreven wordt mag op geen enkele wijze in de praktijk strijdig zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van De Mens.

Wij maken ons grote zorgen over de draagkracht van onze samenleving. Enerzijds wordt een deel van de samenleving zwaar belast door de alsmaar toenemende werkdruk. Dit deel van de samenleving heeft nauwelijks tijd en zin  voor vrijwillige hulp en zorg, anderzijds zien we het gevaar dat ouderen, zieken, armen en jongeren in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen of op elkaar. Deze problematiek zien wij niet verwoord in de visie. De visie gaat vooral uit van een ideale samenleving die wellicht niet eens bestaat. Het samenlevingsbeeld ontbreekt onderbouwing.

Welke hulp kunnen mensen in alle redelijkheid verwachten van familieleden en buren? Waar ligt de grens? En wie bepaalt die?

26-9-2013 Beleidsregels 27-
 

Wij stemmen er op hoofdlijnen mee in maar vinden het zorgwekkend dat jongeren  gedwongen kunnen worden financiële verplichtingen aan te gaan voor het volgen van een studie. Wij kunnen met een scholingsplicht voor alleenstaande ouders instemmen mits reiskosten en kosten voor de kinderopvang geregeld zijn.

De ongevraagde adviezen betroffen meer de lopende gang van zaken.
 

7-1-2013: Naar aanleiding van de inmiddels aangenomen Verordening re-integratie en participatie 2012 heeft de Cliëntenraad nog een ongevraagd advies uitgebracht over het volgende: de Cliëntenraad gaat ervan uit dat, mochten mensen bezwaar hebben tegen een aangeboden traject en mochten ze daartegen bezwaar maken, er sprake zal zijn van een opschortende werking tot het moment dat het bezwaar is afgehandeld. Bovendien gaan wij ervan uit dat de cliënt nadrukkelijk wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar.

Jan.2013: Advies klanttevredenheidsonderzoek. Hierop is door de beleidsambtenaren op 28-2-2013 positief op gereageerd. Tot op dit moment heeft de Cliëntenraad hier niets meer van vernomen.

9-7-2013: Heeft de Cliëntenraad een brief doen uitgaan naar de gemeenteraad in verband met de komende verkiezingen waarin zij aandacht vraagt voor zorg voor minima en kinderen, participatie op menselijke maat, ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties, ondersteuning van (zorg)vrijwilligers, toegankelijkheid van voorzieningen.

Juli 2013: Naar aanleiding van een onderzoek door Matchcare waarbij nagegaan werd of de cliënten wel in de juiste fase waren ingedeeld, zijn er door verschillende cliënten klachten geuit. Niet zozeer vanwege de screening als wel vanwege het feit dat de cliënten met een fraudegevoeligheidsscore de deur uit gingen. Ook werden er vragen gesteld die de privacy schonden en niet relevant waren voor de stappen richting werk. Naar aanleiding van onze protesten heeft de gemeente hierover in juli een brief geschreven aan de betrokken cliënten waarin alles nog eens nader werd uitgelegd.

26-9-2013: Er is een brief uit gegaan naar de gemeenteraad met betrekking tot de bestemming   van extra gelden via het gemeentefonds. Dit onderwerp is voor zover ons bekend nooit in de gemeenteraad aan de orde gekomen.

7-10-2013: Ongevraagd advies over opvang kinderen in de vakantietijd.

Gevraagd wordt  hoe de gemeente de rechten van het kind concreet meeneemt in het re-integratietraject van de ouder en hoe ze daarmee om wil gaan.

7-10-2013: Ongevraagd advies over afhandeling  bij de balie

Wij verwachten dat de gemeente zich houdt aan Abw: 4.5 en Awb 4.6. Mensen hebben het recht zaken aan te vragen, hebben het recht op een beschikking en hebben het recht daartegen bezwaar te maken.

17-10-2013: Ongevraagd advies met betrekking tot prioriteiten stelling.

Waarin de Cliëntenraad zich zorgen maakt over de begeleiding van cliënten die wat verder van de arbeidsmarkt af staan. De begeleiding is geïntensiveerd maar wordt door cliënten niet altijd als positief ervaren. Soms zelfs als controlerend en repressief. De vraag dient ook gesteld te worden in hoeverre de Sociale Dienst zich op het pad van de hulpverlening begeeft en of die hulpverlening niet beter in de handen van een onafhankelijke organisatie als Maatwerk gelegd kan worden.

Herhaaldelijk hebben wij aan de orde gebracht dat cliënten hun “loonstrookjes” liever niet in alleen maar netto bedragen zien maar ook in bruto bedragen dit omdat verschillende instanties hierom vragen. Tot nu toe is aan ons verzoek niet tegemoet gekomen.

En verder nog:

 • Op 18 januari heeft onze afscheid nemend voorzitter Trix van Kuilenburg een interview gegeven in de Hoogeveensche Courant.
 • In juni heeft de nieuwe voorzitter Bert Bouwmeester een interview gehad op Radio Hoogeveen.
 • De eerste stappen zijn gezet om tot een samenwerking te komen met het Inloopuur De Haven dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van Humanitas, Stichting One en het Diaconaal Platform
 • Er is overleg geweest met de Voedselbank en de Kledingbank.
 • We hebben een structureel overleg met de WMO-raad opgezet.
 • De Cliëntenraad heeft 5 keer plenair vergaderd. Verder waren er ook nog 2 provinciale vergaderingen van de VCS (Vereniging Cliëntenraden Sociale Zekerheid Drenthe) en 2 vergaderingen van de Sociale Alliantie.
 • Per jaar wordt er 4 keer overlegd met Johan Bosman van SWW om informatie uit te wisselen met betrekking tot de belangrijkste knelpunten voor minima.
 • In juni heeft Henk Fokkens een presentatie gehouden over de veranderingen in de WMO.
 • In november hebben we een scholingsdag georganiseerd over de wijzigingen in het sociale stelsel. Beleidsmedewerker Herman Voss van de gemeente Hoogeveen was hierbij aanwezig.
 • De Cliëntenraad is zich ervan bewust dat ze niet goed te vinden is op het web en heeft dan ook besloten een logo te ontwerpen en op een website haar adviezen en publicaties openbaar te maken. Het logo is er, de website is in ontwikkeling.

Hoogeveen, januari 2014

Akke Hoekstra

Secretaris Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen