• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Bijstand 2015

1 Aanvraag of bezwaar over uitkering bewijzen.                                                                     

Bezwaar of aanvraag bij de gemeente? Bewijs het maar!
Heb jij een uitkering (aangevraagd)? Hou er dan rekening mee dat je alles wat je doet of zegt moet kunnen bewijzen. Je eigen beleving van het leven is namelijk heel anders dan wat je bij een aanvraag, een lopende uitkering of bezwaarprocedure moet bewijzen om je recht te krijgen.

Een voorbeeld: Als je een uitkering aanvraagt, duurt het minimaal 2 maanden voordat je een beslissing krijgt. In die tijd moet je ook leven en veel mensen lenen dan geld van hun vrienden of familie. Eén van de vragen die gesteld wordt door de gemeente is "waar heb je de afgelopen tijd van geleefd?". Natuurlijk heb jij dan geleefd van het geleende geld en omdat het familie/vrienden zijn gaat zo'n lening in goed vertrouwen, handje contantje. Fout! die lening kan je dan duur komen te staan. Want als je dat niet op papier zet, kan je het niet bewijzen. En wat je niet kan bewijzen is niet verifieerbaar of controleerbaar. Dan kan de gemeente wel eens denken dat jij geld krijgt uit een zwart baantje of een verzwegen bankrekening. En wordt je aanvraag afgewezen of je lopende uitkering stopgezet.

Maar bij deze ben je een gewaarschuwd mens.

Heb jij een uitkering (aangevraagd) en leen jij geld van familie/vrienden? Zet dat dan in een schriftelijke schuldbekentenis. In die bekentenis zet je: beider namen en handtekeningen, plaats en datum, het bedrag dat je leent en - heel belangrijk - een terugbetalingsverplichting. Zonder die terugbetalingsverplichting is je schuldbekentenis in het recht nog steeds niets waard. Zo'n terugbetalingsverplichting mag niet luiden "dat je het geld wel een keer terugbetaald als je daartoe in staat bent'. Nee, daarin zet je bijvoorbeeld: De lening wordt maandelijks met € 10,00 terugbetaald. Een beetje een reëel bedrag in verhouding tot de lening.

En bij voorkeur gaat het geleende geld van de bankrekening van die persoon naar jouw bankrekening, dan is het helemaal verifieerbaar. Laat die persoon waar je het van leent bij de transactie schrijven “lening”.

Let op: als je een uitkering aanvraagt ligt de zogenaamde bewijslast bij jou als aanvrager. Jij moet dus aantonen dat je geen geld hebt om van te leven. Als je uitkering wordt ingetrokken of teruggevorderd, ligt de bewijslast bij de gemeente. Die moet dan aantonen dat er redenen waren om jouw uitkering in te trekken of terug te vorderen.

Ja, ik weet het: het recht is keihard en veel complexer dan jouw beleving. Maar....je kan het maar beter weten.

2 Bezwaar maken als je geen uitkering krijgt

op het moment dat je een uitkering aanvraagt, start er al een juridische procedure. Als aanvrager moet je aantonen dat je recht hebt op een bijstandsuitkering. Daarom moet je alle gegevens inleveren waar de gemeente om vraagt. Als jouw aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen, of buiten behandeling wordt gesteld dan kan je daartegen bezwaar maken.

Er zijn heel veel regels over het maken van bezwaar. Zo moet je binnen 6 weken bezwaar maken, anders wordt je bezwaar niet behandeld (niet-ontvankelijk verklaard). Ook over het aanleveren van bewijs in bezwaar zijn veel regels.

Je aanvraag voor een uitkering kan:
a. buiten behandeling worden gesteld, omdat je niet op tijd je gegevens hebt ingeleverd of
b. worden afgewezen, omdat je onvoldoende inlichtingen hebt verschaft.
(Zowel bij a) als bij b) krijg je geen uitkering, maar voor je bezwaar is het een heel groot verschil!

a) Bezwaar indienen tegen een beslissing tot buiten behandeling stelling van je aanvraag is lastig, want in bezwaar kan je dan niet meer de ontbrekende gegevens inleveren. De enige vraag die dan in bezwaar kan worden beantwoord is of jij je gegevens heb ingeleverd vóór de datum die de gemeente jou had gegeven.
Soms is het mogelijk om te stellen dat de gegevens die zijn gevraagd, niet relevant waren voor het bepalen van het recht op uitkering.
Bij een bezwaar tegen een buiten behandelingstelling gaat het dus niet om de vraag of jij recht hebt op een uitkering, het gaat er alleen maar om of jij alles op tijd hebt ingeleverd! Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht.

b) Bezwaar indienen tegen een afwijzing op grond van schending van je inlichtingenplicht is gunstiger, want je kan dan nog tot en met de hoorzitting datum met de ontbrekende gegevens komen. Deze moeten door de gemeente dan worden meegenomen in hun beslissing op je bezwaar. Voor de in te leveren gegevens of informatie zijn veel bewijsregels, zoals voor schuldovereenkomsten en verklaringen van vrienden of familie dat ze jou geld hebben geleend of die verklaren dat je op een bepaald adres woont.

Is jouw uitkering onterecht afgewezen of beëindigd? Vraag dan mijn gratis en deskundige hulp bij het indienen van je bezwaar. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring, dus ik heb alle situaties wel zo’n beetje voorbij zien komen. Voor meer informatie, raadpleeg de website: www.bezwaarbijgemeente.nl

Neem niet het risico om in je eentje bezwaar te maken of met behulp van een goed bedoelende maatschappelijk werker of buurman. Zij zijn geen jurist en hebben geen (of te weinig) verstand van de Wet werk en bijstand/Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, de rechtspraak en het gemeentelijk beleid. Een aanvraag voor bijstand gaat meestal over maanden uitkering, als je die niet krijgt, kunnen schulden flink oplopen.

3 Bijstandsuitkering en inlichtingenplicht.

Moet ik de gemeente informatie geven als ze daar om vragen? Ja, ja, ja, ja. Met een bijstandsuitkering heb je de inlichtingenverplichting, deze staat in de Wet werk en bijstand. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, gelden er diverse verplichtingen, zoals de arbeidsverplichting, inlichtingenverplichting en medewerkingsverplichting.

De inlichtingenplicht houdt in dat je alle informatie die van belang is voor je uitkering moet meedelen aan de gemeente. Dus in beginsel moet je alles inleveren wat aan je gevraagd wordt door de gemeente.

De gemeente mag alleen relevante informatie vragen. Maar wat is dat, relevante informatie? Dat is iets wat de gemeente als eerste bepaalt. Als zij de informatie noodzakelijk vinden, moet jij het leveren. Dit kan alles zijn wat relevant is voor je uitkering, zoals: als je geld verdient, je kind studiefinanciering ontvangt of een bijbaantje heeft, als je gaat verhuizen/samenwonen of op vakantie naar het buitenland gaat, bankafschriften van jou of een partner/ander.

Maar wist je dat je ook moet melden dat je een langere tijd (een week/weken) bij een vriendin in een andere gemeente logeert of je je moeder verzorgt en je daarom vaak bij haar verblijft? Je kan namelijk in de problemen komen als de gemeente je uitnodigt voor gesprekken, maar je vervolgens niet verschijnt of onduidelijkheid ontstaat over je woonsituatie, dat de gemeente bijvoorbeeld denkt dat je bij die vriendin of je moeder woont. Je uitkering kan dan tijdelijk of permanent worden stopgezet.

Als je een langere tijd van huis bent, zorg er dan ook voor dat iemand je post opent en belangrijke berichten aan je doorgeeft. Dit is verplicht volgens de rechtspraak. Ook afhaalberichten van aangetekende post moet je niet negeren. Ga die brief afhalen en lees hem! Doe je dat niet en kom je in de problemen, dan is het jou te verwijten en verlies je je rechtszaak.

Als je twijfelt of je informatie aan de gemeente moet meedelen, neem dan contact met ze op. Bij mij mag je overigens ook altijd vragen stellen over je uitkering. (dat doen anderen ook ;)

De meeste gemeenten hebben een speciaal formulier om informatie door te geven. Ze noemen het bijvoorbeeld, inlichtingenformulier, rechtmatigheidsformulier of wijzigingsformulier. Gebruik dit formulier voor het doorgeven van inlichtingen of schrijf het in een eigen brief -met datum erop en handtekening. Vergeet niet om een kopie te maken voor jezelf. Dan kan je dit later als 'bewijs' gebruiken als er een misverstand ontstaat.

Natuurlijk kan het voorkomen dat een gemeente vraagt om informatie die niet relevant is. Maar geef het ze alsjeblieft wel, want als je het niet doet wordt je uitkering stopgezet, moet je bezwaar indienen en ben je maanden en torenhoge schulden verder voordat het een keer wordt rechtgezet. De kortste weg is dus: GEEF DE GEVRAAGDE INFORMATIE!

Bijstandsuitkering en medewerkingsverplichting

Met een uitkering heb je veel verplichtingen, een daarvan is de medewerkingsverplichting. Dit geldt bijvoorbeeld als de gemeente een huisbezoek wil afleggen, maar ook voor het meewerken aan gesprekken en afspraken.

Als je niet meewerkt kan je uitkering stopgezet worden. Meestal eerst tijdelijk, door een opschorting van je uitkering. Je krijgt hierover een brief met een uitnodiging om ‘je verzuim’ te herstellen. Als je een tweede keer niet meewerkt kan je uitkering definitief worden stopgezet.

Voorheen was dit alleen maar op het gebied van meewerken aan een huisbezoek of inlichtingen geven. Maar sinds 1 juli 2013 is de Wet werk en bijstand nog strenger geworden en moet je ook meewerken aan een gesprek over werk, een traject, of je kansen op werk (werkmogelijkheden etc). Als je daarom niet komt op een gesprek over werk, kan je uitkering ook worden opgeschort en vervolgens stopgezet.

Wat ook altijd erg belangrijk is, is om je post goed in de gaten te houden. Check je post elke dag, open de brief, zodat je geen afspraak mist. Soms wordt je zelfs voor een afspraak voor de volgende dag uitgenodigd en als je het mist, loopt je uitkering gevaar.

Als jij langere tijd van huis bent, wordt je geacht om toch je kennis te nemen van je post. Het openen en kennis nemen van je post behoort tot jouw verantwoordelijkheid volgens het recht.

Ga jij een paar dagen of langere tijd weg?

1. Zorg dat de gemeente op de hoogte is van je vakantie of afwezigheid.
2. Laat iemand anders jouw post openen en lezen. Als het belangrijk is laat ze dit dan meteen aan je doorgeven, zodat je geen afspraken mist. Een afspraak kan je natuurlijk met een goede reden afzeggen, maar zonder bericht van verhindering loop je een groot risico.

Het is maar dat je het weet!

 

Bijzondere bijstand

Wanneer heb je recht op bijzondere bijstand (in het algemeen)?

Bijzondere bijstand kan je volgens artikel 35 Participatiewet krijgen als er noodzakelijke kosten zijn die uit bijzondere omstandigheden voortkomen. De wet legt niet uit wat deze begrippen inhouden.
De rechtspraak heeft wel in individuele uitspraken ingevuld wat nou ‘noodzakelijk’ is en wat ‘bijzondere omstandigheden’ zijn. Daarnaast heeft elke gemeente zijn eigen beleid over wanneer je bijzondere bijstand krijgt. Ik heb gemerkt dat dat enorm kan verschillen, doet een (kleine) gemeente niet moeilijk over verhuiskosten, in andere (vooral grote) gemeenten krijg je hier bijna nooit wat voor. Denk aan een scheiding of huisuitzetting, zijn dit nou bijzondere omstandigheden? Hier wordt dus verschillend mee omgegaan.

 

Een voorbeeld van wat noodzakelijk is kan worden gegeven bij een verhuizing. Verhuis jij met een sociale of medisch urgentie dan krijg je al snel bijzondere bijstand. Maar verhuis jij omdat je dichter bij je moeder wilt wonen of omdat je groter wilt wonen, dan zal dit over het algemeen worden afgewezen. Dit is dan geen ‘noodzaak’ maar een eigen keuze.

Een voorbeeld van wat bijzondere omstandigheden zijn kan worden gegeven bij reiskosten. Gewone reiskosten, naar je vriendin, de supermarkt of een dagje uit, moet worden betaald van je uitkering. Dit zijn normale kosten van het leven. Maar als jouw kind is opgenomen in een instelling, detentie of een pleeggezin en bezoek je die (verplicht?) dan is dit al een bijzondere situatie. Ook bijvoorbeeld reiskosten voor je kind die naar een school gaat waarvoor deze ver moet reizen (vaak als het meer dan 2 zones betreft) en er is geen vergelijkbare school dichtbij.
Of als een kind halverwege het jaar door bijzondere omstandigheden niet meer bij de moeder kan wonen (opgenomen in detentie of verslavingskliniek). Het kind gaat bij de vader wonen en kan dat schooljaar niet meer van school wijzigen. Hierdoor maak je door bijzondere omstandigheden noodzakelijke reiskosten.

 

5 buiten behandeling gesteld of schending van de inlichtingenplicht

Is jouw uitkeringsaanvraag buiten behandeling gesteld of afgewezen wegens schending van de inlichtingenplicht door de gemeente?
Nadat je een aanvraag voor een bijstandsuitkering hebt ingediend kan de uitkering worden toegekend of niet. Wordt jouw uitkering niet toegekend dan zijn er verschillende redenen voor de afwijzing mogelijk. De zogenaamde afwijzingsgrond staat altijd in de beslissing genoemd.

Je aanvraag kan o.a. buiten behandeling worden gesteld of afgewezen op grond van schending van de inlichtingenplicht. Dit kan overigens ook bij een aanvraag voor bijzondere bijstand.
Alhoewel je in beide gevallen geen uitkering krijgt, zit er juridisch een groot verschil tussen de afwijzing en buiten behandeling stelling, zeker als je bezwaar gaat maken.

Buiten behandeling stellen betekent dat je niet voldoende gegevens hebt ingeleverd bij de gemeente of dat je ze niet op tijd hebt ingeleverd. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de gemeente in dat geval de aanvraag verkort mag ‘afwijzen’, ze hoeven de aanvraag dan niet inhoudelijk te behandelen. Dit betekent dat ze alleen maar kijken of je voldoende papieren en informatie hebt gegeven en niet of je recht hebt op een uitkering.

 

De buitenbehandelingstelling heeft wel een voorwaarde voor de gemeente. De gemeente moet jou eerst (minimaal) 1 maal een herstelmogelijkheid bieden. Dit doen ze meestal door een brief te schrijven waarin staat dat je voor X-datum bepaalde concreet genoemde gegevens moet inleveren. In mijn ervaring zijn er (kleinere) gemeenten die mensen wel 3 of 4 herstelkansen bieden, maar bij andere (vaak de grotere) gemeenten krijg je echt maar 1 kans. Ook als je bijvoorbeeld verkeerd gelezen hebt, is het einde verhaal!

 

Wanneer je bezwaar maakt tegen de buitenbehandelingstelling van je aanvraag kan je niet ingaan op de vraag of je al dan niet recht hebt op een uitkering. Je kan alleen maar ingaan op de vraag of jij de gegevens volledig en op tijd hebt ingeleverd. Het is dan ook altijd erg belangrijk dat je op tijd je gegevens inlevert, dan wel schriftelijk om uitstel vraagt en niet te vergeten: dat je alles kan bewijzen! Vraag daarom altijd naar een ontvangstbevestiging of stuur gegevens aangetekend op en maak kopieën voor jezelf van alles wat je inlevert.

 

Wanneer jouw uitkeringsaanvraag wordt afgewezen op grond van schending van de inlichtingenplicht heb je veel meer mogelijkheden als je bezwaar maakt. Je mag namelijk de ontbrekende gegevens in de bezwaarprocedure nog inleveren, zelfs tot en met de hoorzitting. Helaas weten veel mensen dit niet, dus zegt het voort!

6 hoorzitting bij de gemeente over je bezwaar

Bezwaar maken bij de gemeente over je uitkering; wat gebeurt er op een hoorzitting? Als je bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente over je bijstandsuitkering kunnen er globaal 2 dingen gebeuren.

1. Ofwel ziet de secretaris van de bezwaarcommissie direct dat er een onjuist besluit is genomen door Werk en Inkomen (Sociale Dienst). Het besluit zal dan worden ingetrokken en eventuele gevolgen ongedaan worden gemaakt. Daarmee eindigt je bezwaar.

2. Je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting.

Een gemeente kan zelf bepalen hoe ze bezwaren behandelen. Sommige gemeenten laten de

bezwaren alleen door ambtenaren beoordelen, dan vindt de hoorzitting alleen plaats met een ambtenaar van de gemeente. Andere gemeenten laten zich adviseren door een bezwaarschriftencommissie. Soms is er ook een gemengde behandeling van bezwaren: de 'gewichtige' onderwerpen worden dan door een bezwaarcommissie geadviseerd, de ‘lichtere’ onderwerpen door alleen de secretaris.

Het doel van een hoorzitting is het horen van jou als bezwaarmaker. Op een hoorzitting bij een bezwaarcommissie wordt ook de gemeente gehoord over het besluit. Er zal dan een vertegenwoordiger van de gemeente op de hoorzitting zijn die verteld waarom het besluit is genomen. Deze vertegenwoordiger is meestal een ambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen.

De bezwaarcommissie bestaat uit doorgaans uit één voorzitter en twee leden. Ze worden geholpen door een secretaris (een ambtenaar van de gemeente) die het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie maakt. De leden van een commissie zijn geen ambtenaar van de gemeente, ze zijn onafhankelijk en hebben op deze functie moeten solliciteren. Vaak zijn ze jurist of ambtenaar bij een andere gemeente, provincie of ministerie of soms hebben ze een geheel andere functie.

De bezwaarcommissie is een onafhankelijke commissie, staat los van de gemeente en geeft een advies over het bezwaar aan de gemeente. De gemeente is vrij om dit advies op te volgen of niet. In praktijk wordt 99% van de adviezen van de commissie overgenomen door de gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing op bezwaar. Daarin staat of je gelijk krijgt of niet en waarom.

De voorzitter van de commissie zal de hoorzitting leiden en moet de orde bewaken. Per bezwaarzaak staat 20 tot 30 minuten gepland. In kleine gemeenten is een hoorzitting van de bezwaarcommissie vaak ’s avonds, in de grotere gemeenten vaak overdag. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis.

De voorzitter zal als eerste de commissie en iedereen die aanwezig is voorstellen. Tevens wordt verteld hoe de hoorzitting zal verlopen en dat de commissie alle stukken die relevant zijn hebben gelezen en een advies zal uitbrengen aan de gemeente over je bezwaar.

Jij als bezwaarmaker (of je gemachtigde) mag altijd als eerste het bezwaar toelichten. Daarna licht de vertegenwoordiger van de gemeente het besluit toe. Vervolgens kan de commissie vragen stellen aan jou of aan de vertegenwoordiger van de gemeente. Als bezwaarmaker krijg je altijd het laatste woord om nog te reageren.

De bezwaarprocedure is echt een juridische procedure. Alles wat je zegt of meent moet bewezen worden, dus je moet echt met verklaringen van getuigen, huisarts of anderebewijsstukken komen. Als je een gemachtigde hebt (jurist of advocaat) zal die vooral het juridische aspect benadrukken, jij als bezwaarmaker kan juist weer meer de feiten of de gebeurtenissen toelichten, omdat je daar zelf bij bent geweest.

Na de hoorzitting beraadslaagt de commissie, zonder de bezwaarmaker en gemeentevertegenwoordiger, over het bezwaar. Het advies van de commissie gaat naar de gemeente en het definitieve besluit van de gemeente wordt na ongeveer 4 tot 6 weken naar bezwaarmaker (of zijn gemachtigde) opgestuurd.

Als je ooit wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, raad ik aan om ALTIJD te verschijnen.
Want dat is jouw kans om jouw kant van het verhaal te benadrukken!

7 inleveren van papieren bij instanties

Tips voor het inleveren van gegevens bij instanties:
Zodra je een aanvraag indient bij gemeente, uwv of andere overheidsinstanties zul je gegevens moeten inleveren. Uit ervaring weet ik dat daarbij ongelofelijk veel mis kan gaan. Ik denk dat 20% van mijn rechtszaken wel gaat over de vraag ‘of gegevens wel of niet zijn ingeleverd’. Daarom de volgende tips.

1. Geen originelen

Lever geen originelen in, want je weet niet of je ze terug krijgt. Doe dit alleen als de instantie als voorwaarde stelt dat ze een origineel willen, bijvoorbeeld de nota van de apotheek voor de zorgverzekering.

 

2. Maak kopieën
Maak kopieën van alles wat je inlevert, dus ook van de aanvraag. Bewaar dit in je eigen administratie. Het kan later als bewijs dienen. Bovendien heb je dan zelf een goede administratie, zodat je bijvoorbeeld in de gaten kan houden of er op tijd wordt beslist op je aanvraag. Heb je geen geld? Ga dan naar de balie of maak een afspraak met je consulent en vraag of ze het daar willen kopiëren.

 

3. Lever ze op tijd in
Dit hoef ik eigenlijk niet te zeggen, toch? Maar, lever alles op tijd en compleet in. Als je ze te laat inlevert, kan dat grote gevolgen hebben. Zo bestaat er een regel in de Algemene wet bestuursrecht, dat als jij onvoldoende gegevens inlevert op de dag dat je ze had moeten inleveren, dat je aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. Dat betekent dat je aanvraag helemaal niet behandeld wordt. En daarna kan je nog 100 keer je papieren inleveren, maar dat heeft absoluut gaan zin. Want zo hard is deze regel: te laat is te laat, al is het maar een dag.

Het enige wat je dan nog kan doen is bewijzen dat je het wel op tijd hebt ingeleverd. En daar zijn deze tips weer handig voor.

4. Voorblad met opsomming

Maak altijd een voorblad of begeleidende brief bij wat je inlevert. Schrijf op dat voorblad precies wat je inlevert, bij voorbaat in een overzichtelijke opsomming. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manier:
“Ik lever de volgende papieren in:
1. huurcontract
2. bankafschriften van rekeningnummer 5171324, van 1 januari 2013 tot en met 20 juli 2013
3. ……
En eindig onderaan met je naam, datum en handtekening”

In rechtszaken is het een hele klus om aan te tonen dat je je papieren hebt ingeleverd en ook welke papieren je dan hebt ingeleverd. Als je wel een voorblad hebt ingeleverd met een opsomming en bijvoorbeeld ontbreekt nummer 2 van de opsomming, dan ligt de bewijslast weer bij de gemeente, omdat zij dan een aanwijzing hadden dat je nummer 2 wel hebt ingeleverd. Ze hadden dan contact met jou moeten opnemen en alsnog om nummer 2 vragen. Dat is de kracht van het voorblad met een opsomming. Daarnaast is een voorblad met opsomming voor de gemeente heel overzichtelijk, en wordt je aanvraag daardoor misschien sneller behandeld.

 

5. Ontvangstbevestiging

Vraag altijd om een ontvangstbevestiging als je het persoonlijk gaat inleveren, voorzien van naam van de baliemedewerker en datum. Als je een voorblad hebt gemaakt met de opsomming van je papieren, vraag dan of ze de ontvangst willen bevestigen op jouw voorblad. Maak daarom een extra voorblad voor de ontvangstbevestiging.

6. Aangetekend

Stuur je brieven aangetekend (ja, dat kost geld), want per gewone post of zelfs in de brievenbus van het gemeentehuis kan van alles misgaan. Bewaar de documenten van TNT Post goed in je administratie. Als je aantoont dat je het aangetekend hebt verstuurd, krijg je in 99% van de rechtszaken gelijk. Het is nog niet zo simpel om wat papieren in te leveren?

 

7 Mag je bijverdienen met een bijstandsuitkering

Mag je bijverdienen met een bijstandsuitkering? Nee!
Een bijstandsuitkering krijg je omdat je zelf geen geld verdient of geen spaargeld hebt. Sommigen hebben een uitkering naast een (parttime) baan waarmee nog niet het minimuminkomen wordt verdiend. In dat laatste geval is er een aanvullende uitkering.

De hoogte van een bijstandsuitkering is zodanig dat je er (theoretisch) je leven van kunt betalen. Als je zelf genoeg geld verdient, dan heb je geen uitkering nodig. Als je zelf een beetje geld verdient, heb je minder uitkering nodig.

Als je wel geld verdient en je hebt een uitkering worden je inkomsten uit werk van je uitkering afgetrokken, alles wat je verdient. De enige uitzondering hierop is de zogenaamde vrijlatingsregeling. De vrijlatingsregeling staat beschreven in artikel 31, lid 2 onder n Participatiewet. De vrijlatingsregeling geldt als je een baan krijgt nadat jij een bijstandsuitkering hebt gehad, zodat je uit de bijstand gaat. Van de inkomsten die jij verdiende tijdens de bijstand kan dan een half jaar lang 25% worden vrijgelaten. Vrijgelaten betekent dat deze 25% van je inkomsten niet van je uitkering af gaat.
Dus die 25% krijg je bovenop de uitkering.

8 Marktplaats en een uitkering

Mag je spullen verkopen via Marktplaats met een uitkering?
Er is een scheidslijn tussen het verkopen van je eigendommen en “handelen”. Zolang jij je eigen spulletjes verkoopt via Marktplaats is er niets aan de hand. Denk aan fietsen en kleding van je kinderen of boeken. Die fietsen, kleding en boeken behoorden voor de verkoop al tot jouw eigendom, dit is dus jouw vermogen. Het melden van vermogen is met een bijstandsuitkering pas aan de orde als je een te hoog vermogen hebt. Met een bijstandsuitkering mag je als alleenstaande € 5.895,00 aan vermogen hebben, als gehuwde of alleenstaande ouder is dat het dubbele, € 11.790,00. Met die verkoop van je dochters fiets of dat ene boek kom je lang niet boven de vermogensgrens. We verkopen allemaal wel eens wat via Marktplaats of een andere site, een gemeente zit echt niet te wachten op duizenden meldingen over de verkoop van een boek voor € 5,00. Kortom: verkoop jij je eigen spullen en kom je niet boven de vermogensgrens (€ 5.895,00 of € 11.790,00) dan hoef jij niets te melden bij de gemeente. Verkoop via Marktplaats is van belang als je er “inkomsten” van hebt. Van inkomsten is sprake bij handel, dus vaak en veel verkopen. Van handel of inkomsten is geen sprake als je de goederen die je verkoopt je eigendommen zijn die je al in huis had staan. Van handel is wel sprake als je bijvoorbeeld fietsen of auto’s inkoopt (repareert) en die weer verkoopt via Marktplaats. Handel, verkoop en inkomsten uit werk moet je natuurlijk ook melden als het niet via Marktplaats gaat. Ik heb door de jaren heen heel wat mensen ontmoet die met een bijstandsuitkering fietsen en scooters repareerden in hun schuurtje. Zelfs een keer een alleenstaande man die de fietsen in zijn huis had, waar tijdens een huisbezoek nog een roze meisjesfiets onder zijn dekbed werd gevonden! Net als met andere inkomsten uit arbeid moet je ook je inkomsten via Marktplaats kunnen aantonen. Heb je een (parttime) baan bij een werkgever dan zal je hiervan een loonstrook ontvangen, maar als jij een zelfstandige bent moet je een administratie kunnen tonen. Dit geldt dus ook als je verkoopt via Marktplaats! Bewaar daarom je inkoopbonnen, print de verkoopadvertenties uit en hou in een schrift bij wat je kosten en opbrengsten zijn.

(Ik adviseer overigens ook om een administratie bij te houden als je je eigen spulletjes verkoopt via Marktplaats, dan kan je dat achteraf altijd laten zien)

Gemeenten mogen op grond van de Wet werk en bijstand informatie vragen bij instanties en bedrijven om het recht op bijstand te kunnen vaststellen. Andersom is zo’n bedrijf of instantie verplicht om deze gegevens aan de gemeente te verstrekken. Dat geldt voor banken, SVB, UWV, maar dus ook voor Marktplaats. Marktplaats houdt allerlei gegevens bij, gebaseerd op je marktplaats-account en IP-adres. Deze gegevens worden aan de gemeente verstrekt en  kunnen als bewijs dienen voor jouw handelsactiviteiten op Marktplaats. Ook via het intypen van je telefoonnummer via google kunnen er allerlei advertenties van jou op internet verschijnen. Al deze gegevens zijn bewijzen in een rechtszaak.

Als je je inkomsten niet hebt opgegeven kan dit leiden tot opschorting, intrekken en

terugvordering van je bijstand. Wordt er een bedrag teruggevorderd van je uitkering en heb jij onvoldoende informatie verstrekt aan de gemeente, kan je ook nog een boete krijgen. Bovenstaande verhaal is hoe het zou moeten zijn volgens de wet en de rechtspraak. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat het in hun gemeente anders gaat. Dat de consulent zegt dat je elke verkoop, al is het van € 1,00 moet melden. Dat is dus niet de lijn uit de wet en de rechtspraak.

9 Sparen van een bijstandsuitkering

Sparen van een bijstandsuitkering. Wist je dat je van een bijstandsuitkering wordt geacht te sparen? Grote kans dat als je bijzondere bijstand aanvraagt voor bijvoorbeeld een wasmachine een afwijzing krijgt, omdat je er zelf voor had moeten sparen van je uitkering. Want dat is de standaard regel, alleen in uitzonderingssituaties krijg je daar bijstand voor.

Als je uitkering start, mag je een eigen vermogen hebben. Dit vermogen heb je dan bijvoorbeeld in de vorm van geld op je rekening en/of de waarde van je auto. Een alleenstaande mag een vermogen hebben van € 5.895,00 en een echtpaar of alleenstaande ouder € 11. 790,00. Van dit vermogen moet je bijvoorbeeld ook je wasmachine vervangen en tapijt aanschaffen als je gaat verhuizen. Zolang je onder deze vermogensgrens zit, heb je recht op een uitkering.

Ooit heb ik gezien dat een man € 30.000,00 had gespaard gedurende 15 jaar uitkering. Dan komt hij wel boven de vermogensgrens, maar dat mag dus als het maar aantoonbaar op je bankrekening is gespaard. Die man had overigens een zeer sober leven.

En ja, ik zie ook regelmatig dat mensen met een uitkering toch nog elke maand € 50- € 100 aan loten hebben bij de Postcode Loterij of online gamen / gokken, diverse boetes bij het CJIB betalen of zeer hoge telefoonkosten betalen.
Dus tja.....theoretisch is sparen van een uitkering niet onmogelijk.

10 Tip - Telefonisch bereikbaar zijn

Telefonisch bereikbaar zijn!
Wanneer je een uitkering hebt (aangevraagd) of anderszins met de overheid te maken hebt, moet je altijd zorgen dat je telefonisch bereikbaar bent. Vragen kunnen dan snel beantwoord worden en het maken van afspraken wordt sneller en makkelijker. De afdeling Werk van de gemeente, die over de werktrajecten, voorlichtingen, banen ed gaat, belt vaak in verband met de snelheid. Ze gaan er zelfs vanuit dat je telefonisch bereikbaar bent, net als het uitzendbureau.

Gemeente belt met een privé-nummer; Overheidsinstanties zoals de gemeente bellen altijd met een afgeschermd nummer (privénummer).

Neem dus alsjeblieft ook de telefoon op als er met een afgeschermd nummer wordt gebeld. Ga er niet vanuit dat je wordt gebeld door de Postcode Loterij, Tele2 of je stalker. Neem je telefoon op! Check ook regelmatig je voicemail en bel terug als je consulent/klantmanager heeft gebeld.

11 Tip - Zet nooit andermans geld op jouw bankrekening of andermans auto op jouw naam.

 Zet nooit andermans geld, auto of ander vermogen op jouw bankrekening of op jouw naam! In ieder geval niet met een uitkering, want dit kan grote gevolgen hebben voor je uitkering. (en ook als je geen uitkering hebt).

De rechtsregel luidt dat als iets op jouw naam staat, dat dit geld, de auto of een ander voorwerp tot jouw vermogen behoort. In een bezwaarprocedure heb je een ongelofelijke moeilijke taak om te bewijzen dat het geld niet van jou is. In 99% van de gevallen wordt het door een gemeente of een rechter gezien als jouw vermogen en auto’s die op jouw naam staan worden altijd als jouw vermogen gezien!

Ook kan ik je van harte afraden om een en/of rekening te bezitten met iemand waar je niet mee samenwoont of getrouwd bent. Bij een en/of rekening is namelijk geen duidelijke scheiding van je bankzaken, waardoor de gemeente kan zeggen dat er een financiële verstrengeling is. Dit heeft tot gevolg dat je geen recht hebt op een uitkering. Daarom raad ik je aan om helemaal geen en/of rekening te hebben, ook niet voor je oude moeder.

Hetzelfde advies geldt voor het borg staan of op jouw naam zetten van een woning, een lening, een hypotheek en het overmaken van geld via een moneytransfer voor iemand anders naar het buitenland. Van het overmaken van geld via een geldwisselkantoor naar het buitenland krijgt de gemeente jaarlijks overzichten, die ze vergelijken met het uitkeringsbestand.

Met een uitkering mag je wel vermogen hebben. Zie mijn vorige bericht in de groep. Bij de aanvang van je uitkering wordt je vermogen al vastgesteld, dit wordt in de toekennende beslissing beschreven. Ze maken dan een rekensom van al je bezittingen, zoals je saldo op je bankrekening en de waarde van je auto, minus je aantoonbare schulden.

Gedurende de loop van je uitkering mag je vermogen stijgen tot de vermogensgrens. Wanneer je vermogen boven de vermogensgrens komt, wordt je uitkering in ieder geval stopgezet. Als je al langere tijd dit te hoge vermogen had wordt je uitkering ook herzien en teruggevorderd over een voorgaande periode. Dat betekent dat je die hele periode uitkering zal moeten gaan terugbetalen en vanaf de stopzetting van je uitkering geen geld meer ontvangt.

Een nieuwe uitkering kan je pas krijgen als je vermogen weer onder de vermogensgrens ligt.
Als je korte tijd voor je uitkeringsaanvraag een hoog bedrag uitgeeft of je dure auto verkoopt kan dit ook gevolgen hebben voor je uitkeringsaanvraag. Je uitkeringsaanvraag kan dan later worden toegekend dan de aanvraagdatum of je krijgt een verlaging (maatregel) op je uitkering.

12 Tip als je langere tijd van huis gaat

Ga jij een tijdje van huis en heb je een uitkering? Meld je afwezigheid dan bij de gemeente. Bijvoorbeeld als je langere tijd (een week/weken) bij een vriendin in een andere gemeente logeert of je je moeder verzorgt en je daarom vaak bij haar verblijft. Je kan namelijk in de problemen komen als de gemeente je uitnodigt voor gesprekken, maar je vervolgens niet verschijnt of als er onduidelijkheid ontstaat over je woonsituatie. De gemeente kan bijvoorbeeld denken dat je bij die vriendin of je moeder woont. Je loopt dan het risico dat je uitkering tijdelijk of permanent wordt stopgezet.

Als je een langere tijd van huis bent, zorg er dan ook voor dat iemand je post opent en belangrijke berichten aan je doorgeeft. Dit is verplicht volgens de rechtspraak. Ook afhaalberichten van aangetekende post moet je niet negeren. Ga die brief afhalen en lees hem! Doe je dat niet en kom je in de problemen, dan is het jou te verwijten en verlies je je rechtszaak.

13 Tip bewaar je bankafschriften

Zorg dat je je bankafschriften in bezit hebt! Zorg met een uitkering dat je altijd over je bankafschriften kan beschikken. Die bankafschriften zou je nog eens hard nodig kunnen hebben om eea te bewijzen. In ieder geval moet je ze kunnen tonen als je een uitkering aanvraagt. Tijdens het maken van bezwaar kunnen ze soms hard nodig zijn en vergeet niet dat als je een uitkering hebt de gemeente te allen tijde volgens de wet een heronderzoek mag doen. Bij zo’n heronderzoek wordt gekeken of je nog steeds recht hebt op de uitkering en daarbij worden meestal je bankafschriften opgevraagd. Omdat je met een uitkering de plicht hebt om inlichtingen te geven (artikel 17 Participatiewet), moet je die bankafschriften inleveren als er om wordt gevraagd.

Banken hebben tegenwoordig allemaal de trend om alles online te doen, het is dus niet vanzelfsprekend dat je die bankafschriften krijgt toegestuurd. Ga naar je bank en vraag hoe je aan die bankafschriften kan komen. Sommige banken doen het tegen een kleine vergoeding (Rabobank € 0,50). Laat je bankafschriften vanaf nu elke maand toesturen. Online kan je nog tot een bepaalde tijd ( 1-2 jaar) je oude bankafschriften inzien en uitprinten. Zorg dat je ook van de afgelopen jaren bankafschriften in huis hebt 

Als je de bankafschriften later nog bij de bank moet opvragen, betaal je er een vermogen voor (bij sommige banken wel € 5,00 per volgnummer).

14 Tip Post lezen en ophalen

Waarschuwing voor iedereen, in het bijzonder die met een uitkering: Lees je post zo snel mogelijk en haal een aangetekende brief zo snel mogelijk op! Ik las net weer een uitspraak van de rechter. Een aanvrager van een uitkering was uitgenodigd voor een gesprek op 24 mei bij de gemeente. Op 18 mei heeft de gemeente hem via een aangetekende brief uitgenodigd voor dit gesprek. De aanvrager heeft deze brief echter pas op 25 mei afgehaald en hierdoor het gesprek gemist. Het oordeel van de rechter: “Het niet afhalen van de brief komt geheel voor rekening en risico van de aanvrager. De gemeente was gerechtigd om de uitkeringsaanvraag af te wijzen, omdat hij niet is verschenen op de afspraak.”

Let op: Als je niet verschijnt op een afspraak, kan je uitkering direct worden stopgezet of afgewezen.

Het maakt dan niet uit of je recht hebt op de uitkering. Op grond van artikel 17 van de Wet werk en bijstand heb je de inlichtingenverplichting en de medewerkingsverplichting. Dat betekent o.a. dat je op gesprekken moet verschijnen, maakt niet uit waar dat gesprek over gaat (werk of inkomen). Zorg altijd dat iemand je post opent als je afwezig bent en belangrijke zaken aan je doorgeeft. Dat ben je wettelijk verplicht en zoals in bovenstaande uitspraak van de rechter beschreven, volgens het recht komt het voor jouw risico als je het niet doet. Deze regel geldt natuurlijk het hele jaar, maar let extra op in deze ‘vakantietijd’.

15  Vermogen in 2015

Hoeveel geld (vermogen) mag je hebben met een bijstandsuitkering? In 2015 mag je als alleenstaande een vermogen hebben van € 5.895,-, als alleenstaande ouder of gehuwde mag je € 11.790,- vermogen hebben met een bijstandsuitkering. Kom je boven de vermogensgrens dan zal je uitkering worden stopgezet en/of teruggevorderd. Je vermogen kan bestaan uit: geld op je bankrekening(en), de afkoopwaarde van een levensverzekering, overwaarde in je eigen woning, auto, motor, brommer, sieraden, caravan, boot of andere waardevolle bezittingen. Je ‘gewone’ inboedel, zoals je meubels, wordt niet meegerekend voor het vermogen. De vermogensgrens gaat elk jaar een beetje omhoog. In 2014 was de vermogensgrens respectievelijk € 5.850,- en € 11.700,-. Als je tijdens de bijstand een hoog bedrag ontvangt (pensioen, erfenis, teruggaaf belastingdienst) moet je dit melden. De gemeente zal dan je vermogen bepalen en kijken welke gevolgen dit heeft voor je uitkering. Als je het niet meldt, riskeer je een boete, bovenop de terugvordering van je uitkering. Een erfenis krijg je pas achteraf, maar in de bijstand geldt dat die erfenis tot je vermogen behoort op de dag van overlijden. Bij een erfenis wordt je vermogen dus berekend op de dag van het overlijden en niet op de dag dat je de erfenis ontvangt.

16 Verschil terugvorderen en verrekenen geldbedrag

Wat is het verschil tussen terugvorderen en verrekenen van je uitkering?
Als je teveel uitkering hebt gehad of je kreeg uitkering terwijl je er helemaal geen recht op had, kan je uitkering worden terug gevraagd door de gemeente. Dit kan op twee manieren, namelijk door een:
1. terugvordering of
2. verrekening.

Bij een terugvordering is het meestal een tijdje geleden dat jij die te hoge of onterechte uitkering hebt gekregen. De gemeente berekent dan een maandtermijn waarmee jij de vordering gaat terugbetalen. De maandtermijn wordt ingehouden op je uitkering. Meestal is dit een bedrag tussen 50 en 150 euro per maand.

Bij verrekenen wordt de vordering niet met een (klein) maandbedrag terugbetaald. De vordering wordt direct met de hele uitkering verrekend. Dus als jouw uitkering 960 euro per maand is (alleenstaande norm) dan wordt de hele 960 euro ingehouden om af te lossen op de vordering.

Verrekenen kan bijvoorbeeld als jij een WW-uitkering hebt aangevraagd tegelijkertijd met een bijstandsuitkering. Je krijgt in afwachting van je WW-aanvraag alvast een bijstandsuitkering. Achteraf kent het UWV je WW toe, dan heb je dus onterecht bijstand ontvangen. De bijstandsuitkering zal dan in zijn geheel worden verrekend. Vaak teken je al een toestemmingsverklaring voor verrekenen van je WW met de bijstand als je de bijstand aanvraagt. Ook is verrekenen mogelijk als je een ander geldbedrag krijgt, waardoor je geen recht had op een uitkering, zoals loon uit werk, pensioen, erfenis of afkoop van een verzekering.

Verrekenen moet binnen 6 maanden nadat je dat geldbedrag hebt ontvangen. Tot 1 januari kon er worden verrekend binnen 3 maanden nadat je dat bedrag had ontvangen. Met de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is dit verruimd naar 6 maanden. Dat betekent dat binnen 6 maanden nadat je dit geldbedrag hebt gehad (en onterecht uitkering kreeg) je uitkering geheel wordt ingehouden (je krijgt dus geen bijstand). Je moet dan van het geldbedrag leven dat je hebt gekregen, zoals de WW-uitkering of het pensioen.

Verrekenen is op deze manier geregeld in de wet. Er is een enkele gemeente in Nederland die zelf beleidsregels heeft die toelaten dat ook een ‘oude’ vordering, dus van langer dan 6 maanden geleden, direct kan worden verrekend met de hele uitkering in plaats van teruggevorderd met een klein maandbedrag. Als een gemeente dit als beleidsregel heeft dan mag het ook.

Mijn advies is altijd: als je een geldbedrag krijgt tijdens de bijstand, meld het direct bij de gemeente en zet dit opzij voor het geval je dat moet terugbetalen of er een tijd van moet leven.

 

17 vordering lange tijd na informatie verstrekken - 6 maanden rechtspraak

Is jouw uitkering over langere tijd teruggevorderd, terwijl je wel altijd alle informatie hebt verstrekt? Dan kan je mogelijk een beroep doen op de zogenaamde zesmaanden-rechtspraak. Wat houdt de zesmaanden-rechtspraak in?

Als jouw uitkering over langere tijd wordt teruggevorderd, terwijl jij wel alle informatie op tijd hebt doorgegeven kan het zijn dat de gemeente niet de hele periode mag terugvorderen. De gemeente mag dan alleen de eerste zes maanden nadat ze de informatie van jouw hebben ontvangen terugvorderen. Dit is door de rechter bepaald en wordt de zesmaanden-rechtspraak genoemd. Hier zijn wel voorwaarden voor.

De zesmaanden-rechtspraak geldt als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. je hebt alle gegevens op tijd verstrekt;
2. aan jou kan niet worden verweten dat je teveel uitkering hebt ontvangen;
3. het was in alle redelijkheid niet duidelijk dat je al die tijd teveel uitkering ontving.

Vooral die derde voorwaarde is in praktijk een struikelblok. Als je bijvoorbeeld een jaar lang een pensioen van € 1000,- ontvangt naast je bijstandsuitkering van € 900,- kan je moeilijk beweren dat het je niet duidelijk was dat je teveel uitkering ontving, je krijgt dan namelijk elke maand tweemaal zoveel geld als alleen met een bijstandsuitkering. Je kan wel aan de voorwaarde dat je het echt niet kon weten voldoen als je bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag ontvangt, zoals € 50,00 per maand.

Omdat dit onderwerp best ingewikkeld is, volgt hieronder een voorbeeld.

Stel: Je ontvangt een bijstandsuitkering sinds 1 januari 2010. In juni 2013 meld je elke maand dat je € 100,- inkomsten uit werk ontvangt. De gemeente verwerkt deze informatie niet. In maart 2014 ontdekt de gemeente dat de informatie niet is verwerkt en besluit de uitkering terug te vorderen. Als gevolg van de zesmaanden-rechtspraak kan de gemeente de bijstand zes maanden na ontvangst van de informatie – juni 2013 - niet meer terugvorderen. In dit voorbeeld betekent dit dat de bijstand over 1 juni tot en met 31 december 2013 wel kan worden teruggevorderd. De bijstand die daarna nog ten onrechte is verleend, van 1 januari tot en met maart 2014, kan niet meer worden teruggevorderd.

18 Vraag zo snel mogelijk een nieuwe uitkering aan na afwijzing of stopzetten Uitkering

 Vraag direct een nieuwe uitkering aan nadat je uitkering is afgewezen of stopgezet. Natuurlijk moet je ook bezwaar maken, met mijn gratis hulp. Maar stel dat je geen gelijk krijgt in je bezwaar? Dan heb je in ieder geval je nieuwe aanvraag nog lopen.

Een uitkering gaat namelijk pas in op de dag dat je die aanvraagt. Dus hoe sneller je een nieuwe aanvraag doet, hoe eerder een uitkering kan worden uitbetaald. Dan is het ‘gat’ in je inkomsten, tussen de afwijzings/stopzettingsdatum en de ingangsdatum van je nieuwe aanvraag zo klein mogelijk. Je rekeningen lopen immers ook gewoon door….

Zorg ervoor dat als je het formulier ‘aanvragen bijstandsuitkering’f invult op werk.nl het document ook echt wordt verzonden. Bewaar daarna al je bevestigingsmailtjes, brieven of maak een printscreen, zodat je later een bewijs hebt dat je het op die bewuste datum hebt aangevraagd. Ook over de ingangsdatum ontstaan later veel geschillen met de gemeente.

Laat je ook vooral niet door een medewerker vertellen dat je “eerst je bezwaar moet afwachten”. Dat hoor ik toch zo vaak ?. Want dat is NIET waar. Je mag altijd en eeuwig een nieuwe aanvraag indienen. De procedure van de nieuwe aanvraag staat los van de bezwaarprocedure.

19  Wijzigingen doorgeven aan de gemeente met een bijstandsuitkering
Wijzigingen doorgeven aan de gemeente met een bijstandsuitkering
Heb jij een bijstandsuitkering? Dan moet je alle RELEVANTE wijzigingen doorgeven aan de gemeente.
Wat relevant is voor je uitkering is niet limitatief op te sommen, maar denk in ieder geval aan wijzigingen in je woonsituatie, vermogen en inkomsten, zoals:
- inkomsten uit arbeid, een andere uitkering of studiefinanciering (DUO) van jezelf of je inwonende kinderen;
- verhuizing, samenwonen, inwoning of verhuizing van kinderen;
- ontvangen bedragen van de belastingdienst of pensioen;
- ontvangst hoge geldbedragen, vermogen, erfenis, verkoop van je huis van jezelf of je inwonende kinderen.

Sommige wijzigingen zal je elke maand door moeten geven, zoals inkomsten uit arbeid, een andere uitkering of DUO. Andere wijzigingen komen misschien maar 1 keer per jaar voor.

Als je een wijziging doorgeeft, maak dan een kopie van het wijzigingsformulier voor je eigen administratie, want je weet maar nooit of je het als bewijs moet gebruiken later.