• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Kamervragen financiële ondersteuning voor volwassen scholieren

Onze vraag om aandacht voor de penibele situatie van ouders met een laag inkomen met een volwassen scholier heeft inmiddels tot kamervragen gesteld.

De vragen komen van de kamerleden Kerstens en Jadnanansing (beiden PvdA). Hieronder staan de vragen.

1. Kunt u inzicht geven in de financiële ondersteuning die vanuit de overheid beschikbaar is voor volwassen scholieren? Klopt het dat zij na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar geen aanspraak meer maken op ondersteuning vanuit de kindregelingen en nog niet in aanmerking komen voor studiefinanciering? Klopt het dat zij in de huidige situatie tijdens de genoemde periode alleen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van DUO? In hoeverre is deze tegemoetkoming toereikend?


2. Kunt u nader inzicht geven in hoeverre er voor deze volwassen scholieren sprake is van een problematische financiële situatie gedurende de periode dat zij nog op school zitten en nog niet aan een opleiding zijn begonnen? In hoeverre is er sprake van een inkomensachteruitgang wat betreft ondersteuning vanuit de overheid? Om welke bedragen gaat het hier precies? Hoeveel mensen hebben te maken met deze problematiek? In hoeverre kan deze inkomensachteruitgang het afronden van school of het beginnen van een opleiding bemoeilijken? Deelt u de mening dat dit voorkomen dient te worden?

3. Kunt u inzicht geven in hoe gemeenten omgaan met deze problematiek voor volwassen scholieren die nog niet aan een opleiding zijn begonnen? Is er sprake van verschillen tussen gemeenten? Wat zijn de verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor gemeenten om financieel bij te springen in deze, bijvoorbeeld door middel van categoriale bijzondere bijstand of individuele bijzondere bijstand? Bent u bereid om bij gemeenten aan te dringen op actie om te voorkomen dat volwassen scholieren geconfronteerd worden met een grote inkomensachteruitgang? Zo ja, welke actie wilt u dat de gemeenten ondernemen? Zo niet, waarom niet?

Update:

Beantwoording Kamervragen over financiële ondersteuning voor volwassen scholieren.
zie link naar de website:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/04/beantwoording-kamervragen-over-financiele-ondersteuning-voor-volwassen-scholieren