• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Kwijtschelding van een schuld over je uitkering

Kan een schuld bij de gemeente inzake je uitkering worden kwijtgescholden?

Dat ligt eraan in welke gemeente je woont.


Bij de gemeente noemen ze een schuld, een vordering. De Wet werk en bijstand zelf zegt niets over kwijtschelding van een vordering bij de gemeente. Integendeel, sinds 1 juli 2013 is het verplicht om een schuld terug te vorderen (artikel 58 Wet werk en bijstand).

 

Toch zijn er gemeenten die in hun beleidsregels hebben opgenomen dat het onder voorwaarden mogelijk is een schuld kwijt te schelden. Iedere gemeente is vrij om zijn eigen beleidsregels te maken, als ze maar niet in strijd zijn met de wet (of rechtspraak).

 

Sommige gemeenten willen alleen maar kwijtschelden bij zeer dringende redenen. In praktijk zijn er pas ‘zeer dringende redenen’ als je zo’n beetje dood neervalt, in wettelijke termen heet dat dan een ‘noodsituatie’ of een ‘omstandigheid van levensbedreigende aard’.

 

Andere gemeenten maken hebben een ruimer kwijtscheldingsbeleid. Ze maken vaak onderscheid tussen een vordering die is ontstaan door fraude (schending van de inlichtingenplicht) en vorderingen die niet zijn ontstaan door fraude.

Fraude-vorderingen kunnen na 10 jaar worden kwijtgescholden. Vorderingen die niet door fraude zijn ontstaan (dus wanneer jij alle informatie op tijd hebt verstrekt) kunnen na 5 jaar aflossen worden kwijtgescholden. Je moet dan wel vijf of tien jaar lang maandelijks hebben afgelost op de vordering en wordt het vakantiegeld ingehouden ten behoeve van de vordering.

 

Kwijtschelding krijg je niet automatisch als je aan de voorwaarden voldoet. Je moet zelf een brief schrijven waarin je kwijtschelding aanvraagt. Net als op alle andere aanvragen bij de gemeente heeft deze 8 weken de tijd om hierop te beslissen. Als je kwijtschelding aanvraagt, vraag dan ook gelijk om inzicht in de vordering en hoeveel er nog openstaat. Dan weet je dat ook weer.

 

Hoe zit het met een schuld die voortkomt uit een lening op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? De wet zegt dat een vordering van een Bbz-lening alleen kan worden kwijtgescholden als er dringende redenen voor zijn.

 

Als jij wilt weten wat jouw gemeente heeft bepaald over kwijtschelding kan je op hun website zoeken naar een Verordening of beleidsregels die hier wat over zegt. Wanneer je niets op de website vindt, kan je het telefonisch opvragen. Verordeningen en beleidsregels zijn openbare teksten, een ambtenaar kan dus niet zeggen dat deze niet worden toegestuurd of vertrouwelijk zijn.