• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Oproep petitie arbeidsgehandicapten!

Aan Burgemeester en Wethouders                                                                              
en de gemeenteraad
van de gemeente Hoogeveen

 

 

Hoogeveen, 18-4-2018

Betreft: oproep onderschrijving petitie Wij staan op.

 

L.S.,

Hierbij roepen wij B&W en de gemeenteraad van Hoogeveen op de petitie “Wij staan op gelijke kansen
op de arbeidsmarkt” te ondertekenen.
De motivatie betreft zowel sociale als mensenrechtelijke aspecten.

1- De Sociale aspecten zoals geformuleerd door Iederin:

“Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelderegelingen aan. Het kabinet zegt dit te willen versimpelen, om zo meer mensen aan het werk te helpen. Maar in plaats daarvan duperen de voorgenomen kabinetsplannen werknemers met een arbeidsbeperking.

Staatssecretaris Van Ark wil de administratieve lasten voor werkgevers eenvoudiger maken doorloon dispensatie in te voeren.
Voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk  minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld omdat zij minder productief zijn, heeft dit grote gevolgen.
De wetswijziging die de staatssecretaris voorstelt, verschuift de bureaucratie van de werkgever naar de werknemer en betekent een dramatische verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Verslechterde arbeidsvoorwaarden

In de nieuwe regeling moeten werknemers zelf de aanvulling op hun loon regelen bij de gemeente. Als bij het aanvragen van de aanvullende uitkering iets misgaat, ligt het risico bij de werknemer. Ook krijgt de werknemer met de uitkering en het loon een inkomen dat uit twee delen bestaat, in veel gevallen niet boven het minimumloon uitkomt en per uitbetalingsperiode kan wisselen.
Dit maakt een gezonde
financiële huishouding lastig en vergroot de kans op schulden.
Zeker voor mensen van wie het inkomen laag is.
Hier komt nog eens bovenop dat de arbeidsvoorwaarden ernstig verslechteren als de
loondispensatie wordt ingevoerd.
Werknemers bouwen geen pensioen op en hebben minder recht op
een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze hun
baan kwijtraken.

Van alle kanten weerstand

Er is veel weerstand tegen de voorgenomen loondispensatiemaatregel. Vakbonden encliëntenorganisaties willen dat het plan van tafel gaat.
Gemeenten zijn tegen omdat een deel van de
bureaucratie die bij werkgevers wordt weggenomen, bij hen komt te liggen.
Opvallend genoeg lijken
werkgevers ook niet onverdeeld enthousiast over loondispensatie. I
n een onderzoek van Cedris
, de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, zegt 70% van de werkgevers
geen behoefte te hebben aan de maatregel van het kabinet.

Oneerlijke maatregel

Het huidige systeem van regelingen moet eenvoudiger. Voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer.
Een vereenvoudiging waar alleen de werkgevers iets aan hebben en die het

tegenovergestelde effect betekent voor werknemers en gemeenten, is oneerlijk en mag niet worden
doorgevoerd. Werknemers met een arbeidsbeperking moeten over hun volledige inkomen pensioen
kunnen opbouwen en ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.”

clientenraadhoogeveen@gmail.com   www.clientenraad-sz-hoogeveen.nl

 

2- De Mensenrechtelijke aspecten zoals verwoord door het College voor de Rechten van de Mens.
“Het plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren voor werknemers met een beperking
moet beter voldoen aan mensenrechten. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede Kamer.

Loondispensatie

Het kabinet is van plan om in de Participatiewet loonkostensubsidie door loondispensatie te vervangen.
Werknemers met een beperking ontvangen nu een volledig loon. Werkgevers krijgen een subsidie om de lagere arbeidsproductiviteit van deze
mensen op te vangen. In het voorstel van het kabinet hoeven
werkgevers alleen het loon te betalen voor de productiviteit die de werknemer levert. De werknemers kunnen een aanvullende uitkering aanvragen om een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon te krijgen.

Achteruitgang in rechten

Vanuit mensenrechten bezien kleven hieraan een aantal bezwaren. Het plan voor loondispensatie betekent een achteruitgang in rechten voor mensen met een beperking. Het heeft als gevolg dat
mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit minder pensioen kunnen opbouwen. Ook kunnen zij
niet meer een beloning hoger dan het minimumloon verdienen. Daarnaast leidt het ertoe dat zij minder
aanspraak hebben op werknemersverzekeringen, zoals de WW.
Beloning (waaronder pensioen) en sociale zekerheid (aanspraak op werknemersverzekeringen) zijn
gegarandeerd door het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en
het VN-verdrag handicap. Een achteruitgang in rechten is alleen toegestaan als de staat kan aantonen
dat hij een zorgvuldige afweging van alternatieven heeft gemaakt en hier voldoende rechtvaardiging
voor is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Bovendien is deze achteruitgang niet in overeenstemming
met het recht op gelijke behandeling.

Gelijkwaardigheid

Het College wijst erop dat de voorgestelde maatregel bij mensen met een beperking kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en het idee niet voor vol te worden aangezien. In de Nederlandse samenleving zou juist de werkplek een plaats moeten zijn waar gelijkwaardigheid de norm is. In een
brief aan de leden van de Tweede Kamer vraagt het College hen om de punten van het College mee tennemen in het overleg met de staatssecretaris van SZW over de plannen voor loondispensatie.”
Tot zover de argumentatie die wij van harte onderschrijven. Wij hebben de petitie inmiddels
onderschreven en roepen u, als vertegenwoordigers van alle Hoogeveense burgers op ook deze petitiente onderschrijven.
Hoogeveen is tenslotte niet voor niets een inclusieve gemeente.

Met vriendelijke groet,

namens de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen,

Bert Bouwmeester

 

 

clientenraadhoogeveen@gmail.com     www.clientenraad-sz-hoogeveen.nl