• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Regeling meerkosten voor minima als gevolg van chronische ziekte of beperking.

8 maart 2016 - In de regeling Meerkosten 2015 heeft het college van B&W vastgelegd welke inwoners aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in kosten die ze maken als gevolg van een chronische ziekte en/of beperking.

Wie kan aanspraak maken op de regeling?

De regeling Meerkosten is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm van wie is vastgesteld dat ze een chronisch ziekte en/of beperking hebben. Ze moeten als gevolg van hun chronische ziekte en/of beperking aantoonbare meerkosten hebben voor eigen bijdrage Wmo en Wlz, eigen risico zorgverzekering, maaltijdenvoorzieningen, hulpmiddelen en/of woningaanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per kalenderjaar. De exacte uitwerking van de regeling is hier te vinden.

Toekenning en uitbetaling

De gemeente heeft een groot deel van de mensen die mogelijk recht hebben op een vergoeding in beeld. Deze mensen ontvangen binnenkort van de gemeente een aanvraagformulier. Daarnaast gaat de gemeente ook via de gebruikelijke communicatiekanalen inwoners attenderen op de regeling en op de mogelijkheid een aanvraag in te dienen.

Waarom is deze regeling ingesteld?

Per 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten en Compensatieregeling eigen risico (CER) afgeschaft. De verantwoordelijkheid voor deze vormen van ondersteuning is bij de gemeenten neergelegd vanuit de gedachte dat gemeenten beter in staat zijn om door maatwerk het geld doelmatig te besteden. De tegelijk opgelegde bezuinigingen maken het onmogelijk de oude regelingen in de dezelfde vorm voort te zetten. Daarom is, binnen de gemeentelijke Wmo-kaders, deze oplossing uitgewerkt.

 

 

Bron: Gemeente Hoogeveen.