• banner 1
 • banner 2
 • banner 3

Taaleis en voorlichting

Wat is de taaleis in de bijstand?

Taaleis: referentieniveau 1F
Als bijstandsgerechtigde moet u basiskennis hebben van de Nederlandse taal op referentieniveau 1F.  Dit betekent bijvoorbeeld korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven.

Bewijs taalbeheersing
Als u bijstand wilt, moet u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
 • het inburgeringsexamen heeft behaald;
 • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst.

Geen bewijs taalbeheersing
U moet een taaltoets doen als u niet kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Verlagen bijstandsuitkering
Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Met 20% in de eerste 6 maanden. Met 40% voor de volgende 6 maanden. En na 1 jaar mag dit met 100%.
Wetgeving taaleis bijstand
In de Participatiewet treedt op 1 januari 2016 artikel 18b. Beheersing van de Nederlandse taal in werking.
Artikel 18b. Beheersing van de Nederlandse taal [vanaf 01-01-2016]

 • 1. Het college verlaagt de bijstand, overeenkomstig het negende, tiende en elfde lid, indien naar zijn oordeel een redelijk vermoeden bestaat dat belanghebbende niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst, noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden en het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.
 • 2. Het college neemt een toets bij de belanghebbende af, indien belanghebbende:
  • a. niet gedurende acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd;
  • b. geen diploma inburgering als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering kan overleggen; en
  • c. geen ander document kan overleggen waaruit blijkt dat hij de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst.

Indien de omstandigheden, bedoeld in de eerste zin, onderdelen a, b en c aanwezig zijn ten tijde van de aanvraag van bijstand, wordt na ontvangst van die aanvraag een toets afgenomen binnen een door het college te bepalen termijn die ten hoogste acht weken bedraagt.

 • 3. Indien uit de uitkomst van de toets, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat belanghebbende niet of niet in voldoende mate de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst, wordt het redelijk vermoeden, bedoeld in het eerste lid, geacht aanwezig te zijn.
 • 4. Belanghebbende wordt na de uitkomst van de toets, bedoeld in het tweede lid, waaruit blijkt dat hij niet of niet in voldoende mate de vaardigheden in de Nederlandse taal beheerst, binnen een door het college te bepalen termijn die ten hoogste acht weken bedraagt, door het college schriftelijk in kennis gesteld van het redelijk vermoeden, bedoeld in het eerste lid. De verlaging van de bijstand vindt plaats vanaf het moment dat die schriftelijke kennisgeving plaatsvindt.
 • 5. De belanghebbende kan op ieder moment het redelijk vermoeden, bedoeld in het eerste lid, wegnemen door het overleggen van een diploma als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, of door het overleggen van een document als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c.
 • 6. In afwijking van het eerste lid verlaagt het college de bijstand niet in verband met het in dat lid bedoelde redelijke vermoeden, indien:
  • a. belanghebbende zich bereid verklaart binnen een maand nadat het college belanghebbende in kennis heeft gesteld van het bestaan van dat vermoeden aan te vangen met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal en na die aanvang voldoet aan de voortgang die van hem verwacht mag worden bij het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal; of
  • b. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
 • 7.In afwijking van het eerste lid stemt het college in verband met het in dat lid bedoelde redelijke vermoeden een verlaging af op de omstandigheden van de belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien naar zijn oordeel, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken.
 • 8.Onder de vaardigheden, bedoeld in het tweede, zesde, tiende, elfde en twaalfde lid, worden de volgende vaardigheden in de Nederlandse taal op minimaal het referentieniveau 1F dat is vastgesteld op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen verstaan:
  • a. spreekvaardigheid;
  • b. luistervaardigheid;
  • c. gespreksvaardigheid;
  • d. schrijfvaardigheid; en
  • e. leesvaardigheid.
 • 9. De bijstand wordt gedurende zes maanden verlaagd met 20 procent van de bijstandsnorm vanaf het moment, bedoeld in het vierde lid, tweede zin.
 • 10. De bijstand wordt gedurende zes maanden verlaagd met 40 procent van de bijstandsnorm, te rekenen vanaf zes maanden na het moment, bedoeld in het vierde lid, tweede zin, indien uit de uitkomst van een door het college afgenomen toets blijkt dat de belanghebbende:
  • a. de vaardigheden in de Nederlandse taal niet beheerst; en
  • b. niet voldoet aan de voortgang die van hem verwacht mag worden met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • 11.De verlaging van de bijstand bedraagt 100 procent van de bijstandsnorm voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf twaalf maanden na het moment, bedoeld in het vierde lid, tweede zin, indien uit de uitkomst van een door het college afgenomen toets blijkt dat de belanghebbende:
  • a. de vaardigheden in de Nederlandse taal niet beheerst; en
  • b. niet voldoet aan de voortgang die van hem verwacht mag worden met het verwerven van de vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • 12.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de toets, bedoeld in het tweede, tiende en elfde lid, van de vaardigheden in de Nederlandse taal. Deze regels hebben in elk geval betrekking op:
  • a. de in de toets op te nemen onderdelen;
  • b. de wijze van toetsing van de verschillende onderdelen;
  • c. de wijze van beoordeling van de toets;
  • d. de kwalificatie van degene die de toets beoordeelt; en
  • e. de omstandigheden waaronder de toets wordt afgenomen.
 • 13. De toets, bedoeld in het tweede, tiende en elfde lid, wordt telkens afgenomen voordat de verlaging van de bijstand door het college wordt toegepast.
 • 14. Bij de toepassing van dit artikel wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin.

Bron: NieuwsClip nr. 110, oktober 2015