• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Vertrouwensbeginsel

Vertrouwensbeginsel: “Op een mededeling van de overheid mag je vertrouwen “

Er zijn een aantal regels, ook wel algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd, die net zo rechtsgeldig zijn als de wet en de rechtspraak. Een van die beginselen is het vertrouwensbeginsel. Je kan daar een beroep op doen in je bezwaar en daar je bezwaar mee winnen.

 

Wat houdt het vertrouwensbeginsel in?

Als de gemeente (lees: alle overheid) een mededeling doet dan mag je daar als burger op vertrouwen. Die mededeling kan schriftelijk of mondeling zijn gedaan en noemen we ook wel een toezegging. Met een toezegging wordt een beslissing of een standpunt bedoeld, het gaat niet om geven van (algemene) informatie.

 

Schriftelijke toezegging

Als je een brief ontvangt, waarop bijvoorbeeld staat dat je schuld bij de gemeente wordt kwijtgescholden, mag je daar van uit gaan. De gemeente mag dan niet later alsnog de schuld bij jou terugvorderen. Ze mogen daarna ook niet alsnog terugvorderen, omdat zij een (reken)fout hebben gemaakt. Doen ze dit wel, dan schrijf je in je bezwaar dat je een beroep doet op het vertrouwensbeginsel.
Het is daarom heel belangrijk om altijd alle brieven, maar ook mails, faxen, memo’s etc van de gemeente te bewaren. Want dan heb je zwart op wit wat de toezegging was.

 

Mondelinge toezegging

Het vertrouwensbeginsel geldt ook bij een mondelinge toezegging van de gemeente. Je moet die mondelinge toezegging wel bewijzen en daar zit hem vaak het probleem. Want hoe bewijs je dat?

 

Een gesprek opnemen is een optie, maar uit ervaring weet ik dat bezwaarcommissies en rechters niet bereid zijn om naar een bandje te luisteren. Wel zou je van het gesprek een verslag kunnen maken, waarin je precies uittypt wat er gezegd is.

 

Je beroep op het vertrouwensbeginsel moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. Wat daarom belangrijk is, is dat je voor jezelf een aantekening maakt van:

- de naam van de ambtenaar met wie je gesproken hebt

- de datum

- de exacte toezegging (of gemaakte afspraken).

Als je de naam van de ambtenaar of de datum niet meer weet, kan het later door de bezwaarmedewerker niet worden nagevraagd en kan het bezwaar nergens toe leiden. Hoe gedetailleerder, hoe aannemelijker je verhaal is.

 

Als je een gesprek op kantoor hebt, kan je na afloop vragen of er een schriftelijk verslag kan komen vanuit de gemeente. Als dit niet mogelijk is, biedt dan ook dat je zelf een verslag maakt van het gesprek en laat dit ondertekenen door de betreffende ambtenaar.

 

Er zijn ook andere voorwaarden aan een rechtsgeldige mondelinge toezegging, namelijk voorwaarden over de inhoud van de toezeggen en door wie het is gedaan. Er moet sprake zijn van “een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging, die bij jou een gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt’.

Dat betekent o.a. dat de toezegging keihard moet zijn, dus niet “misschien kunnen we wel iets voor u betekenen mevrouw”. De toezegging moet ook gedaan zijn door een ambtenaar die over dit onderwerp mag beslissen. Zo mag je niet verwachten dat de baliemedewerker of schoonmaker aan jou een uitkering mag toekennen. Maar let op, ook op de toezegging van een wethouder mag je vaak niet vertrouwen, want die is ook vaak niet beslissingsbevoegd.

 

Er is overigens geen sprake van een toezegging waar de gemeente zich aan moet houden, als die toezegging is gebaseerd op verkeerde informatie (van jou).

 

Wat is dus heel belangrijk:
- bewaar alle brieven, mails etc waarin een toezegging wordt gedaan;
- schrijf altijd op na een (telefoon) gesprek met wie je hebt gesproken, op welke datum, en wat er is afgesproken of toegezegd.