• banner 1
  • banner 2
  • banner 3


Wat doet een ombudsman?
 
Een ombudsman is een begrip, oorspronkelijk afkomstig uit 
de Scandinavische wereld. 
Het betekent vertrouwensman. 
In de Nederlandse context zie je de functie op verschillende
terreinen terug. 
Er zijn consumentenombudslieden, ombudslieden voor verzekeringsklachten
en overheidsombudslieden. 
De Nationale ombudsman is er in de eerste plaats voor klachten over 
de rijksoverheid. 
Gemeentebesturen hebben de keuze zich daar ook bij aan te sluiten of een eigen 
ombudsinstituut in het leven te roepen. 
Hoogeveen en De Wolden hebben net als heel veel andere gemeenten voor die laatste 
optie gekozen.
Een ombudsman is een klachtvoorziening in tweede instantie. Wat betekent dat?
Als u een klacht heeft over het gemeentebestuur moet u daar eerst mee naar het 
gemeentebestuur zelf. 
De wetgever heeft gewild dat het gemeentebestuur eerst de kans moet krijgen het 
probleem zelf op te lossen. 
Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u uw beklag doen bij de ombudsman.
Met welke klachten kunnen inwoners van de gemeente Hoogeveen bij 
de ombudsman terecht?
De gemeentelijke ombudsman, dus ook die van Hoogeveen, behandelt klachten 
van inwoners over het optreden van het gemeentebestuur, individuele bestuurders
of ambtenaren.
Hij mag zich dus niet bemoeien met bijvoorbeeld klachten over buren of 
over de woningbouwvereniging. 
Het moet gaan om optreden van de gemeente. 
Dat kan gaan om een onheuse behandeling aan het loket, het niet nakomen 
van toezeggingen, het te laat beantwoorden van brieven of 
- meer in het algemeen - het te laat nemen van beslissingen. 
Samengevat gaat het dus om klachten over onbehoorlijk handelen of 
nalaten van de gemeente.
Wat is de procedure voor het behandelen van een klacht?
In de praktijk blijkt het nogal eens mogelijk een klacht uit de wereld 
te helpen door bemiddeling van de ombudsman. 
Het komt dan dus niet tot een echte officiële klachtenprocedure. 
Komt zo’n procedure er wel, dan is de ombudsman verplicht 
beide partijen naar hun kijk op de zaak te vragen. 
Aan de hand daarvan en op basis van de schriftelijk stukken die er 
over de zaak zijn, hij vormt zich een oordeel over de gang van zaken. 
Hij doet een uitspraak over de vraag of de ingediende klacht gegrond 
is of niet. 
Ook kan de ombudsman aanbevelingen doen tot verbetering van procedures. 
Het oordeel van de ombudsman is een advies aan het gemeentebestuur. 
Dat beslist wat het met het advies doet.Hoe dienen inwoners een klacht in?
Om de drempel zo laag mogelijk te houden wordt er elke 
laatste maandagmiddag  van de maand (vanaf 13.30 uur) een spreekuur gehouden. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw Anita van Ulsen, telefoon 14 0528.
Wilt u verder nog iets zeggen?
Als mensen klachten hebben, moeten ze er vooral niet te lang 
mee blijven rondlopen. 
Dat frustreert onnodig en bovendien verloopt de termijn om nog een klacht 
te kunnen indienen. In de regel is deze termijn 1 jaar.

https://www.hoogeveen.nl/Raad_en_College/Transparantie_en_invloed/Ombudsman